logo
add image

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ
• Kanunumuz ve ilgili mevzuatla borsamıza verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üyelerimizin memnuniyetini ön planda tutarak, borsamızın çağdaş borsacılık standartlarına ulaşmasını sağlamak.
• Üyelerimizin alım-satımlarını ve piyasa beklentilerini karşılama konusunda ihtiyaçlarına cevap verebilmek
• Üyeler ve çalışanlar bazında sürekli iyileştirmeyi sağlamak
• Kalite yönetim şartlarına uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek
• Objektiflik ve güvenirlik anlayışı ile etkin bir şekilde hizmet verebilmektir.


MALİ POLİTİKAMIZ

Bafra Ticaret Borsası mali politikasının temel amacı 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmünü yerine getirmek ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı risk analizleri gerçekleştirmektir.

 

MALİ POLİTİKA TEMEL İLKE VE ESASLARI:
Bafra Ticaret Borsası muhasebe işlemleri aşağıdaki temel ilke ve esaslara göre yönetilir.
• Şeffaflık,
• Sosyal Sorumluluk
• Tekdüzenin sağlanması,
• Hesap verilebilirlik,
• Tarafsızlık ve belgelendirme,
• Dönemsellik ve para ile ölçülme,
• Önemlilik ve tutarlılık,
• Özün önceliği ve ihtiyatlılık,
• 5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk,
• Uluslararası mali standartlara uygunluk

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ
BafraTicaret Borsası olarak üye ilişkileri politikamız, ISO 9001 Kalite sistemine uygun bir şekilde üye memnuniyetini ön planda tutarak, üyelerimizin talep, öneri, ihtiyaç, istek ve şikâyetleri doğrultusunda hedef ve planlar belirleyerek hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirildiği ve aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin yapıldığı, üye ilişkileri ve memnuniyeti odaklı üye sistemini taahhüt ederek, şeffaf ve hesap verilebilir ilkeleri doğrultusunda, çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmektir.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
• Borsamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
• Personelimizin; hak ve sorumluluklarını göz ardı etmeden, iş kanunu ve diğer yasal mevzuata uygun hareket etmek, • Borsamızın başarısının ekip çalışması ile olacağından çalışanın çalışma ortamının iyileştirmesini yapmak,
• Çalışanlarımızın işin oluş ve yapılışıyla ilgili görüşlerini değerlendirmek,
• Borsa çalışanlarının moralini yüksek tutmak ve motivasyonunu sağlamak için etkinlikler düzenlemek,
• Çalışanlarımıza ihtiyaca uygun kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri aldırmak,


BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ

Bafra Ticaret Borsası güncel ve güvenilir kurumsal verileri karar alma, hizmet süreçlerinde etkin kullanma ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla, verimlilik, gizlilik, erişilebilirlik, güvenlik ilkelerini dikkate almak, teknolojiyi yakından izlemek, günümüz ihtiyaçlarına mevcut süreçlerin sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak politikamızdır.

 

Yukarı