logo
add image

Meclis Kurulu

• Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,.

• Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek,

• Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak

• Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak,

• Çalışma alanları içindeki, ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek,

• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak,

• Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle

ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından

istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak,

• Borsaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak,

•Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak,

•Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek,

• Borsa iç yönergesini kabul etmek ve birliğin onayına sunmak,

• Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek

kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak,

• Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak,

• Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek,

• Yürürlükteki diğer mevzuatların verdiği görevleri yerine getirmek,

Yukarı