logo
add image

Tescil/Sicil Memuru

 

Faruk KURT

Tescil / Sicil Memuru
faruk.kurt@bafratb.org.tr
0362 544 33 00

TESCİL MEMURU GÖREV TANIMI

1. Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun alarak tescillerini sağlamak.

2. Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak; Borsamızda kayıtlı olan firmaların alım satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit edip, tescil dışı işlemlerin tescile intikal ettirilmesini sağlamak,

3. Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri hazırlamak,

4. İşlem salonlarında gerçekleştirilen muamelelerin işlem formlarına kaydedilmesini sağlamak,

5. Borsada muamele gören maddelere ait fiyatları günlük olarak tespit ettirerek salonlarda ilanını sağlamak,

  1. Çeltik randıman ve nem ölçümlerini evrak düzenleyerek yapmak.

SİCİL MEMURU GÖREV TANIMI

1. Yeni üye kayıt başvurularını sonuçlandırmak.

2. Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle yeni üyenin borsaya kaydını yapmak, sicil dosyasını tutmak ve muhafaza etmek.

3. Üyeliğe kaydolunan şahıs/tüzel kişi firmasının Meslek Grupları ve aidat derecelerinin tespiti, değiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak.

4. Kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak.

5. Üyelerin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek.

6. Borsa üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak.

7. Üyelerin ve diğer kuruluşların sicil kayıtlarına ilişkin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak.

8. Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek.

9. Borsa üyelik kayıtlarının terkinini yapmak.

10. Borsa organlarının 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve ilgili Yönetmeliklerine göre seçim listesini hazırlamak.

11. TOBB Üye Sicil programının güncel takibini yapmak.

12. Askıya alınan ve askıdan inecek üyeleri takip etmek ve kendilerine tebliğ ve uyarıların yapılmasını sağlamak,

13. Evrak- belge arşivleme ve imhasını yapmak.

14. Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

RANDIMAN ÖLÇÜM SORUMLUSU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Kendisine verilen görevleri mevzuat doğrultusunda zamanında ve noksansız yapmak.

2. Yönetim Kurulu kararı ile dönem içerisinde kullanıma açılan randıman ölçüm makinesinin günlük temizliğini yapmak.

3. Randıman makinesini günlük kullanım (randıman ölçümü) için, gerekli ayarlamaları yaparak ölçüme hazır hale getirmek.

4. Rutubet (nem) ölçüm cihazının temizliğini ve muhafazasını sağlamak.

5. Rutubet ölçümü için getirilen numunenin türüne göre rutubet ölçümlerini gerçekleştirmek.

6. Üretici ya da talep eden kişi tarafından borsaya getirilen çeltik numunelerinin randıman işlemlerini gerçekleştirmeden evvel, rutubet değerinin yön.kur.kararı ile belirlenen 17,00 değerinin altında olduğunu, rutubet ölçümü ile tespit etmek.

7. Yapılan ölçüm sonrasında, işlemi kayıt altına almak ve talep eden kişiyi bilgilendirmek adına, daha önceden bastırılmış, hazır haldeki makbuz koçanından işlem adedine göre doldurarak, bir nüshası koçanda muhafaza etmek, diğer nüshasını randıman ya da rutubet ölçüm talebi ile gelen kişiye vermek.

8. Randıman ya da rutubet ölçüm sırasında veya herhangi bir zamanda yetkili olmayan kişilerin bu cihazlara müdahalesine engel olmak.

9. Görev yaptığı birim/alanın tertip, düzen ve bakımını sağlamak.

10. Makinelerde oluşabilecek bir aksaklık durumunda, bakımlarının gerçekleştirilebilmesi için idari amirini bu konu hakkında bilgilendirmek.

**Not: Esas sorumlunun olmadığı hallerde; bu işlerin yürütülebilmesi için, muhasebe memuru ya da genel sekreter sorumlu olacaktır.

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU GÖREVLERİ

· Bafra Ticaret Borsası tarafından tacirlere, işadamlarına, üreticilere ve üyelerine yönelik olan, organize edilen toplantı, eğitim, seminer, konferans programlarını duyurmak.

· Basında yer alan borsa ile ilgili haber ve dokümanların derlenerek arşivinin tutulması ve yerel gazetelerin arşivlenmesini ???

Yukarı