logo
add image

Muhasebe Memuru

   
 

Erdinç ERTUĞRUL
Muhasebe Memuru / Kalite Yön.Tem. / Akreditasyon Sorumlusu
erdinc.ertugrul@bafratb.org.tr
0362 544 33 00

 

MUHASEBE MEMURU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Tahsilatların kontrolünü yapmak, hesaplara aktarmak.
 2. Günlük yapılan harcamaların tek tek kontrol etmek ve tediye fişini keserek ilgili hesaba aktarmak.
 3. Tahsil ve tediye fişleri kesildikten sonra muhasebe hesaplarına aktarmak.
 4. Günlük tahsil edilen aidat miktarlarını muhasebeye aktarmak.
 5. Bankaya yatırılan veya çekilen paraların,ödenen çeklerin,yapılan veya gelen havalelerin takibini yapmak;internet bankacılığını kullanarak iç yazışmalar doğrultusunda istenilen işlemleri gerçekleştirmek.
 6. Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte üyelerden alınan yıllık aidatların tahakkukunu oluşturmak.
 7. Üyelerimizin tahakkuk kartlarının tek tek kontrolünü yapmak.
 8. Üyelerimize tahakkuk kartlarını duyurmak.
 9. Gün içerisinde alınan yıllık ve munzam aidatları muhasebeleştirmek.

10. Üyelerin yıllık aidat ve munzam aidat borç listesini çıkartmak.

11. Borçlu olan üyelere yazılı şekilde duyuru yapmak.

12. Tedarikçi firmalar tarafından gelen faturaları muhasebeleştirmek.

13. Günlük yapılan işlemlerin gider dökümünü yapmak.

14. Cari hesap takibini yapmak.

15. Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak.

Tescil memurunun görev ve çeşitli nedenlerden dolayı bulunmadığı ya da müsait olmadığı durumlarda;çeltik randıman ve nem ölçüm işlemlerini evrak düzenleyerek gerçekleştirmek.

 

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 1. TS EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve devamını sağlaması amacıyla üst yönetim adına kalite faaliyetlerini koordine eder.
 2. İstatistiki verileri değerlendirerek gerekirse düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır.
 3. Kalite sorunlarını üst yönetime bildirir.
 4. Girdi ve çıktı kontrollerinin yapılmasını sağlar.
 5. Girdi ve çıktı kontrolleri arasında oluşabilecek hataları minimum seviyeye indirir.
 6. Kalite sistemi ile ilgili dokümantasyon, kayıt ve raporları hazırlar ve hazırlatır.
 7. Bölümü ilgilendiren prosedürlerle ilgili faaliyetleri yerine getirir.
 8. Kalite kayıtlarının ( yazılı, baskı, bigisayar ortamı..vs) listelenmesi ve bu listeye uygun olarak ilgili birim tarafından dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 9. Kalite politikasının her kademesinin anlaşılmasını ve bilinmesini sağlar.

10. Eğitim gereksinimlerinin takibi eğitim programının yürütülmesini sağlar.

11. Yıllık denetim planları hazırlamada ve uygulamaların yürütülmesini sağlar.

12. Teknolojik gelişmeleri takip eder, görüş ve öneri sunar.

13. Mali İdari İşler bölümü ile birlikte tedarikçi adayı kalite araştırması yapar, onaylı tedarikçi listesini oluşturur.

14. Yönetimi gözden geçirme toplantılarına sunulmak üzere kendi konuları ile ilgili rapor hazırlar ve toplantı sunuşunu yapar.

15. Yönetimin vereceği ek işleri yerine getirmek.

16. Az derecede yönetsel sorumluluk, Orta derecede ayni ve başkalarını gözetim ve denetim sorumluğu, Yüksek derecede malzeme ve donanım, gizli belge ve evrak ve müşteri bilgilerinin gizliliği sorumluluğu.

Mesleki beceri ve kalite sistemi ile ilgili eğitimlere katılır ve gelişimini sağlar.

AKREDİTASYON TEMSİLCİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• 1. TOBB Akreditasyon sürecinin takibinin yapılması, gerekli form, politika, tanımlar ve dokümantasyonların hazırlanmasını sağlamak.

• 2. TOBB tarafından akredite borsa belgesinin alınması, yönetilmesi işlerini takip etmek.

• 3. Akreditasyon izleme komitesi toplantılarına gündem hazırlamak, geçmiş toplantıların sonuçlarını incelemek.

• 4. Akreditasyon şartlarının birimler tarafından uygulanmasını takip etmek.

• 5. Kuruluşta planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak.

• 6. Kuruluşta görev tanımlarının, yetki ve sorumlulukların açıklanarak dökümante edilmesini sağlamak.

• 7. Kuruluşta planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak.

• 8. Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasında görev almak ve takip etmek.

• 9. Akreditasyon Kurulu Kararlarını kontrol ve takip etmek.

• 10.Genel Sekreter tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

· Donanım ve yazılım satın alımlarında gerekli araştırmayı ve yazışmaları yapmak.
· Borsanın İnternet hizmetlerinin güncelliğini sağlamak,

Yukarı