logo
add image

Hesapları İnceleme Komisyonu

 

Turgay Durgun 

 

 

     

 

        Mustafa ACAR

 

 

 

 

Şaban UYAR

 

 
   

Görev Ve Tanımları

a)       Borsa Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık muvazeneyi, kesin hesabı, bütçenin bir faslından diğer faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek.

b)       Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini incelemek.

c)       Borsa Meclis Başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik etmek.

d)       Komisyon, kendisine sunulan tasarı ve hesapları meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenleyerek meclise sunmak.

e)       Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ve Meclis tarafından incelenmek üzere gönderilen hazırlık bütçesini, Meclisin belirlediği süre içerisinde incelemek ve raporlamak.

f)        Yönetim Kurulu’nca Meclise sunulan Borsa kesin hesaplarını Meclis’in belirlediği süre zarfında incelemek ve Meclis’e rapor sunmak.

g)       Tahsilat ve harcamayla alakalı muhasebe işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol ederek mevzuata aykırı bir tespit olması durumunda meclise rapor sunmak.

h)       Gerekli gördüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek.

I)         Yıl'da en az 3 defa toplanarak mevcut bankalar gelir gider ve ödeme kalemlerini  tetkik ve denetimi yapmak

Yukarı